תנאי שימוש

הסכם זה מהווה את תקנון ותנאי השימוש באתר "פלייגיי", אשר מספק שירותי תכנים פורנוגרפיים לקהילת ההומואים בישראל. ההסכם מובא בלשון זכר אך מתייחס לכל המינים.
הכניסה והשימוש באתר זה מהווה הסכמה על ידך כי קראת, הבנת והסכמת לכל האמור בהסכם זה כדלהלן:

אתר פלייגיי (להלן: "האתר")  מכיל תכנים המיועדים למבוגרים בלבד. הינך מאשר בזאת כי מלאו לך 18 שנים לפחות. האתר מכיל סרטים, סיפורים, מאמרים, מודעות פרסומיות ושיחות סקס לקהילת ההומואים בישראל. תכנים אלו הינם קשים ופוגעניים לצפייה. הינך מבין כי האחריות לשימוש בתכנים אלו היא באחריותך הבלעדית.


האתר
האתר לא יהיה אחראי בגין כל נזק או הפסד ישיר או עקיף שייגרם לך עקב השימוש באתר- תכניו, פעילותו הסדירה, הפרעות, תקלות,, הפסקות וכדומה. מובהר בזאת כי האתר משתמש בשירותים של צדדים שלישיים ואין ביכולתו להבטיח את פעילותו התקינה ב-100% מהזמן. המשתמש מבין ויודע כי שירותי האתר עלולים לחוות הפרעות תקשורת, העברת נתונים, תקלות וכדומה וכי לא תהיה לו תלונה, דירשה או טענה כלשהי בגין כל נזק שעשוי להיגרם לו כתוצאה מכך. השירותים באתר ניתנים כמו שהם ולא ניתן להתאימם לגולש באופן אישי. לא תהיה למשתמש כל דרישה, או תביעה בגין אי התאמות או שינויים באתר. באתר יופיעו קישורים ומודעות פרסומיות לאתרים חיצוניים או שירותים חיצוניים. האתר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לטיב האתרים/שירותים/מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו. האתר לא יכול ולא יהיה אחראי על אמיתות הפרטים המופיעים שם, דיוקם, נכונותם, טיבם ועל כן גם לכל נזק כלשהו שעשוי להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותים אלו. האתר אינו אחראי לתכנים המופיעים בו היות שתכנים אלו נלקחים מצדדי ג' אחרים.


המשתמש

הינך מצהיר כ הינך לפחות בן 18 שנים.
היך מודע לכך כי תכני האתר עלולים להיות גסים, בוטים, קשים לצפייה, פוגעניים וכי האחריות על הצפייה בתכנים אלו היא על אחריותך בלבד.בנוסף הינך מצהיר כי:

א.אין בכוונתך לבצע הונאה או מצג שווא כלשהו באתר.
ב.כל מידע שתמסור באתר יהיה מרצונך החופשי ונכון ומדויק.
ג. לא תעביר באתר בצורה כלשהיא וירוסים, ספאם, תוכנו זדוניות וכדומה.
ד. הוא לא יפרסם באתר מידע פוגעני, לא חוקי, מידע אישי אודות אדם או תכנים מכל סוג אשר בוצעו ונלקחו ללא הסכמתו של המשתתף.

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו- הינם רכוש האתר בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש.
חל איסור מוחלט להעתיק,להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לכל צד שלישי את כל האמור לעיל, ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל האמור לעיל, אלא בהסכמה מראש מפורשת מהאתר ובכתב.
מודגש בזאת כי הסרטונים המופיעים באתר הם סרטים שנלקחים ממקורות חיצוניים שונים ואין לאתר יכולת פיקוח עליהם. על כן, אין האתר אחראי בצורה כלשהי על הפרת זכויות יוצרים של כל אחד מהסרטונים המופיעים בו.
 

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי הסכם זה ללא כל התרעה ו/או הודעה מוקדמת, בכל עת ועפ"י שיקול דעתו בלבד
.
הינך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הסכם זה.
בנוסף, תשפה את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת באתר, על אילו מהשירותים הכלולים בו.
הסכם זה כפוף לחוק של מדינת ישראל.
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית משפט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר תל אביב במדינת ישראל.